download

Konsulence Financiare

Per cdo kompani apo profesionistë te lire te cilet duan te hyne rishtazi ne tregun shqiptar ofrohen plane biznesi te personalizuara sipas sektorit perkates ku shoqeria pretendon te aderoje. Analize e mirfillte sektori dhe kosto te perllogaritura me hollesi. Analizon dhe krahason treguesit e sektoreve të ndryshem si edhe jep mendime ne lidhje me rentabilitetin e projektit.

download

Sherbime Fiskale

Deklaratat tatimore jane nje detyrim periodik per subjektet. Hartojme dhe perpilojme te gjitha deklaratat ne sitemin tatimor c@ts ne lidhje me TVSH, Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore, Tatimin mbi fitimin, Tatimin ne Burim, Renta Minerare etj.

download-1

Sherbime Kontabiliteti

Te gjithe bashkepunetoreve tane u ofrojme mbajtje llogarie te shërbimeve, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standartet e kontabilitetit shqiptar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionerët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare.