• Asistence ne hapjen e aktivitet tregtar
• Konsulence dhe planifikim fiskal
• Mbajtje kontabiliteti
• Deklarata fiskale vjetore dhe periodike
• Asistence dhe konsulence

Deklarimi i te ardhurave Personale
• Taksat ne burim
• Deklarimi i taksave indirekte dhe lokale mbi pasurite etj
Konsulence fiskale personale